اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی :

 1- شاخص های سلامت دهان و دندان  کودکان و نوجوانان و روشهای پیشگیری از پوسیدگی و بیماریهای دهان(برنامه ریزی و اجراء و ارتقاء این شاخص ها در استان و کشور)

  2- کنترل  رفتار و درمان پالپ و ترمیم دندانهای شیری و دائمی جوان کودکان