سرپرستان و دستیاران تخصصی

سرپرستان تخصصي بخش از آغاز تا کنون عبارتند از:

1-     خانم دكتر خوردي

2-     خانم دكتر پژند

3-     آقای دكترمكارم

4-     خانم دكتر مظهري

5-     خانم دکتر ابراهيمي

6-      خانم دکتر نوراللهیان

 دستياران تخصصي فارغ التحصيل شده از آغاز تاکنون:

 تا کنون 71 دستيار تخصصی از بخش دندانپزشكي كودكان مشهد فارغ التحصيل شده اند که علاوه بر تامين كادر هيئت علمي گروه، در ساير دانشكده هاي دندانپزشكي كشور نیز به آموزش مشغول می باشند.