کارکنان

کارکنان بخش دندانپزشکی کودکان:

 

 نام و نام خانوادگی

  مسئولیت

 شماره تماس

 آقای رضا بصیری

سرپرستار بخش

177 : 8829501-0513 

 آقای غلام عباس هاشمی

پذیرش بخش

119 :  8829501-0513

 خانم سیده زهرا جمالی رضوی

منشی گروه

3278829501-0513

 آقای عیسی تفته گر

اموال دار بخش

1758829501-0513