پیشکسوتان و مدیران سابق

       
    نام و نام خانوادگی سال شروع به کار سال پایان کار  
     آقای دكتر عباسعلي صحافيان      
  خانم دكتر مريم سليم      
 

خانم دكتر هایده پژند

     
   آقای دكتر مكارم      
   خانم دكتر خوردي      
  خانم دكتر عجمي      
 

 آقای دكتر نعمت اللهي

     
   خانم دكتر عجمي      
    آقای دكتر نعمت اللهي      
 

خانم دکتر طالبي

     
  آقاي دکتر صراف شيرازي      

 

 

   
    نام و نام خانوادگی  
     سرکار خانم دكتر پژند در سال 1384 (با درجه استادی)  
    سرکار خانم دكتر خوردي در سال 1386 (با درجه استادی)