اعضا هیات علمی

دکتر عباس مکارم

استاد گروه کودکان دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :makarema[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
  دکتر علیرضا صراف شیرازی

دانشیار گروه کودکان دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک: sarrafa[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

Teh Link of  Educational and Research Resume

 cv

  دکتر بهجت الملوک عجمی

دانشیار گروه کودکان دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک : ajamib[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 
  دکتر رسول صاحب علم

استادیار گروه کودکان دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :sahebalamr[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 

دکتر ایمان پریسای

استادیار گروه کودکان دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :parisayi[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 

  دکتر حسین نعمت اللهی

دانشیار گروه کودکان دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :nematollahih[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
دکتر مریم طالبی

دانشیار گروه کودکان دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :talebim[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

 

دکتر معصومه ابراهیمی

دانشیار گروه کودکان دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :ebrahimima[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
  دکتر مریم مهرابخانی

استادیار گروه کودکان دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :mehrabkhanim[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
  دکتر هما نوراللهیان

دانشیار گروه کودکان دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :noorollahianh[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
  دکتر فاطمه مظهری

دانشیار گروه کودکان دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک: mazharif[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
  دکتر مرضیه بسکابادی

استادیار گروه کودکان دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :boskabadymr[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
  دکتر علی باقریان

دانشیار گروه کودکان دانشکده دندانپزشکي

پست الکترونيک :bagheriana[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی