معاون گروه

   
    نام و نام خانوادگی  دکتر معصومه ابراهیمی  
    مرتیه علمی :

دانشیار 

 
    رشته تحصیلی:  دندانپزشکی کودکان  
    پست الکترونیک : ebrahimima[at]mums.ac.ir   
    تلفن :    
       لینک سوابق آموزشی و پژوهشی