افتخارات

خانم دکتر فاطمه مظهری

 

1-     رتبه اول  دوره دندانپزشکی عمومی- 1373

2-     دريافت جايزه موفقيت در اندودنتيک از طرف انجمن اندودنتيک آمريکا  (Student achievement award in endodontics) – 1373

3-     رتبه اول  کشوری آزمون بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان- 1377

4-     پوستر برتر دردومين جشنواره علمی تحقيقی كودكان سرور – 1383

5-     رتبه برتر جشنواره علمی پژوهشی شهید هدايت در بخش پايان نامه– 1386

6-      رتبه برتر جشنواره علمی پژوهشی شهید هدايت در بخش پايان نامه– 1388

7-      هیات علمی برتر آموزشی گروه دندانپزشکی کودکان- 1392

8-     پژوهشگر برتر گروه دندانپزشکی کودکان در جشنواره پژوهشی و فناوری 1393

آقای دکتر علی باقریان

1-     برگزیده پایان نامه تخصصی برتر در رشته دندانپزشکی کودکان در هفتمین جشنواره علمی- پژوهشی دکتر احمد هدایت ، اسفند 1385.

2-     برگزیده رتبه دوم مقاله برتر در رشته دندانپزشکی کودکان در دهمین جشنواره علمی- پژوهشی دکتر احمد هدایت، اسفند 1388.

3-     برگزیده فرآیند برتر کشوری در زمینه روشهای نوین آموزش در علوم پزشکی از چهارمین جشنواره شهید دکتر مرتضی مطهری

4-     برگزیده رتبه دوم مقاله برتر در رشته دندانپزشکی کودکان در سیزدهمین جشنواره علمی- پژوهشی دکتر احمد هدایت، اردیبهشت 1393.

5-     پوستر برگزیده برتر از چهاردهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران، مرداد 1394

6-      -رتبه اول پژوهشگر برتر در دانشکده دندانپزشکی رفسنجان در سال 1392

7-     -رتبه دوم پژوهشگر برتر در دانشکده دندانپزشکی رفسنجان در سال 1391

8-     -رتبه سوم پژوهشگر برتر در دانشکده دندانپزشکی رفسنجان در سال 1390