تماس با گروه

آدرس : مشهد - ابتدای بلوار وکیل آباد - مقابل پارک ملت – گروه دندانپزشکی کودکان  

شماره تلفن دانشکده: 15- 8829501 – 0513

  • داخلی اتاق مدیر گروه: 327
  • داخلی اتاق گروه کودکان: 329
  • داخلی بخش کودکان: 169  
  • داخلی پذیرش کودکان: 119
  • داخلی ایستگاه پرستاری: 177