فارغ التحصیلان

دستياران تخصصي فارغ التحصيل شده از آغاز تاکنون:

تا کنون 66  دستيار تخصصی از بخش دندانپزشكي كودكان مشهد فارغ التحصيل شده اند که علاوه بر تامين كادر هيئت علمي گروه، در ساير دانشكده هاي دندانپزشكي كشور نیز به آموزش مشغول می باشند.

 

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

سال فراغت از تحصیل

محل فعالیت

عجمی، بهجت الملوک

دکتر پژند

1371

دانشگاه مشهد

نجف پور، ابراهیم

دکتر حسینی، دکتر پژند

1372

دانشگاه تبریز

جهانیان، فرحناز

دکترمکارم، دکترکرم الدین

1372

مرحوم شده اند

جباری فر، ابراهیم

دکترمکارم، دکترخوردی مود

1374

دانشگاه اصفهان

نعمت اللهی، حسین

دکترخوردی مود

1373

دانشگاه مشهد

اسکندریان، طاهره

دکترخوردی مود، دکترکرم الدین

1373

دانشگاه شیراز

قاسمپور، مریم

دکترخوردی مود، دکترچماز

1374

دانشگاه گیلان

نوذری، علی

دکتر باقری، دکترخوردی مود

1375

دانشگاه شیراز

طالبی، مریم

دکترمکارم، دکترخوردی مود

1375

دانشگاه مشهد

مظهری، فاطمه

دکترمکارم، دکترعرفانی، دکتر حسن زاده خیاط

1377

دانشگاه مشهد

مریم کرمی نوگورانی

دکترخوردی مود، دکترعبدی نژاد

1377

دانشگاه خوراسگان

بصیر، لیلا

دکترمکارم، دکتر چماز

1377

دانشگاه اهواز

زواشکیانی، طاهره

دکتر مکارم

1377

دانشگاه مشهد

نواللهیان، هما

دکترخوردی مود، دکترنعمت اللهی

1377

دانشگاه مشهد

ناظمی، جلال الدین

دکتر پژند، دکتر عجمی

1381

مرحوم شده اند

پوراسلامی، حمیدرضا

دکترمکارم، دکتر خوردی مود

1378

دانشگاه کرمان

صراف شیرازی، علیرضا

دکترخوردی مود، دکتر بلالی

1379

دانشگاه مشهد

فرخ گیسور، الهام

دکتر عجمی ، دکتر مکارم

1379

دانشگاه کرمان

نیک نژاد، الهام

دکتر مکارم

1380

دانشگاه ارومیه-

قادری، فائزه

دکتر خوردی مود

1380

دانشگاه کرمان

تلافی نوغانی، علیرضا

دکترمکارم، دکترنعمت اللهی

1380

مشهد-مطب

امین آبادی اصل، ناصر

دکترمکارم، دکترنعمت اللهی

1380

دانشگاه تبریز

ابراهیمی، معصومه

دکتر مکارم

1381

دانشگاه مشهد

مهرابخانی، مریم

دکتر عجمی، دکتر حسن زاده خیاط

1381

دانشگاه مشهد

شجاعی پور، مرضیه

دکتر عجمی، دکترمدنی

1381

دانشگاه کرمان

شب زنده دار، محبوبه

دکترمکارم، دکترعرفائی

1382

دانشگاه مشهد

ایمن شهیدی، مصطفی

دکتر عجمی، دکتر ایمانی مقدم

1382

مشهد-مطب

ابوالفتحی، غزاله

دکتر عجمی، دکترمحمودی

1382

مشهد-مطب

شاکری منش، فریده

دکترنعمت اللهی ، دکترطباطبایی

1383

مشهد-مطب

تاجیک، عاطفه

دکترنعمت اللهی

1383

مشهد

یوسف پور، فدرا

دکتر مکارم

1383

تهران - مطب

شفیعی اردستانی، سارا

دکتر عجمی، دکترقوام نصیری

1383

تهران - مطب

نوربخش، فریناز

دکتر عجمی، دکترقوام نصیری

1384

مشهد-مطب

رمضانی، ناهید

دکترنعمت اللهی

1384

دانشگاه زاهدان

اسماعیلی، معصومه

دکترقوام نصیری، دکتر مکارم

1384

رشت-مطب

باقریان، علی

دکترنعمت اللهی ، دکترتوکل افشار

 

دانشگاه رفسنجان

رونده، نوید

دکتر مکارم

 

تهران - مطب

باقری، سیدمرتضی

دکترمظهری، دکتر مکارم

1385

تبریز - مطب

سجادی، فاطمه السادات

دکتر عجمی، دکتر مظهری

 

دانشگاه رکنان

بزرگ منش، آناهیتا

دکتر مکارم

1386

دانشگاه رفسنجان

رضیئی، لیلا

دکترخوردی مود، دکتر مظهری

1386

دانشگاه مشهد

صاحب علم، رسول

دکتر عجمی، دکترطالبی

1387

دانشگاه مشهد

موحد، ترانه

دکتر مکارم ، دکتر ایمانی مقدم

1387

دانشگاه مشهد

پریسای ،ایمان

دکتر طالبی،دکتر صراف

1388

دانشگاه یزد

بقائی، بهاره

دکتر مظهری،دکتر عجمی

1388

مشهد ، مطب

رضایی فر،مینو

دکتر عجمی،دکتر طالبی

1388

بیرجند

صفری،کتایون

دکتر نعمت اللهی

1388

بیمارستان دکتر شیخ

خوراکیان، فاطمه

دکتر صراف، دکتر مظهری

1389

دانشگاه مشهد

کبریایی،فاطمه

دکتر مظهری،دکتر صراف

1389

دانشگاه یزد

نیک،الهام

دکتر طالبی،دکتر سنکیان

1389

دانشگاه اهواز

ملکی کام بخش ، سارا

دکتر صراف،دکتر عامری

1390

دانشگاه قزوین

شریفی،مرجان

دکتر مظهری

1390

نیشابور

صاحب نسق، مرضیه

دکتر مظهری

1390

دانشگاه بجنورد

بسکابادی،مرضیه

دکتر نعمت اللهی

1391

دانشگاه مشهد

محمدزاده،زهرا

دکتر مظهری

1391

دانشگاه مشهد

فرمانبر،نیلوفر

دکتر طالبی

1391

دانشگاه اهواز

آبادی،حامد

دکتر صراف

1391

تبریز

شفق، مینا

دکتر طالبی

1392

دانشگاه بیرجند

عبداللهی، مجتبی

دکتر صراف

1392

 

صوفیانی قدیم، مصطفی

دکتر طالبی

1392

 

مختاری امیرمجدی، نگار

 

1392

مشهد

ارسطو، سارا

دکتر طالبی

1393

دانشگاه کردستان

خان محمدی، راضیه

دکتر نعمت اللهی

1393

دانشگاه شهید بهشتی

میر، فاطمه

دکتر نوراللهیان

1393

دانشگاه زاهدان

جنانی، انوشه

دکتر مظهری،دکتر صراف

1393

دانشگاه گیلان

غفارپور، سحر

دکتر صراف ،دکتر مظهری

1393

دانشگاه زاهدان

ناصحی، عاطفه

دکتر نعمت اللهی

1394

دانشگاه بیرجند

ناطق، بهنام

دکتر طالبی

1394

 

رمضانیان نیک، سارا

دکتر مظهری

1394

دانشگاه قزوین

یاربخت، مهسا

دکتر نعمت اللهی

1394

دانشگاه بندر عباس

جهان تیغ، ملیحه

دکتر ابراهیمی

1394

سبزوار